نوشته شده توسط : shirkadeh

اصطلاحات جاهاو مکانها :

صلوات بره=میدان اصلی و مرکزی شیرکده بین کردمحله و شیخ محله

کَوِری شکار(شکار سنگ)=کوهی بین شیرکده و ویشان

گودلی=کوهی بین شیرکده و روستای برارود

دولتاوای=ییلاق شیخ نشین ها(شیخ محله ای ها)

سرکابند=ییلاق کرد نشین ها(کرد محله ای ها)

شیلار سرای=اسم ییلاقی بالاتر از ییلاق دولتاوای

سرکابند دو راه=سه راهی بین سرکابند‌ و دولتاوای و شیلار سرای

محلَی ژیر=محله ی پایین

کاکو=نام ییلاق روستای برارود که روبروی بقعه ی شیرکده واقع شده است

مَلکارو=دره ای بین ییلاق سرکابند و دیوخانی

وُرزو=کوهی بین سرکابند و جنگل کل وش

کیفَ چالَه=صحراییست بسیار سرسبز در دل جنگل ۵کیلومتر بعد از وُرزو

اَلو دشت=صحراییست بعد از کیفَ چالَه

آسمان سرای=صحراییست در عمق جنگل بعد از اَلو دشت که در آن به دلیل تراکم درختان بسیار بلند فقط آسمان دیده می شود و به همین علت به این نام شناخته شده است

بقیه ادامه مطلب::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 2 فروردین 1392 |
نوشته شده توسط : shirkadeh
ازکوهستان عمارلو قدیم بگویم اندکی

گشت تصمیم براین ای دوستان مهربان    شمه ای زوصاف کوهستان نویسم بهرتان

من زکوهستان عمارلوبگویم اندکی             گرچه اوصافش نمیدانم زصدهامن یکی

ای برادرنقشه ییلاق بنمایم بیان               تابخوانی وصف اورا وبگردی شادمان

 


ابتداازحشمت آباد وانگهی رسدبه شیرکده            واز هر وادی دگر دل برده این ده


بعد ازآن چمل وانگه میرسد تابرارود               میوهاسرشارازسیب وبه وز امبرود

درمیان رودخانه چندعددازآسیا                 یعدازآنش لیاول سفلی بود یک روستا

گذرکن ازجلالده تاببینی ده مارا                ببینی   لطف   بسیار   خدا  زا

دست چپ سرمل رسی دان سه محل آنجا بود : لات محله سرمل پائین  وهم بالابود

بعد ازآن هست طالکوه  ووانگهی پس طالکو : حاکمی درآن زمان بودی تقی باروتکو

عالمی درطالکو ه نامش بودی آشیخ حبیب :  شهرتش خورگامی وبرمردمان یاروطبیب

بالاترازطالکوه یک بقعه ای آنجاستی       نام اوشاه نرگس معروف به شاه نرگسی

دست چپ ازگردویشه تارسی برسرمات      بقعه ای زان سرزمین باشدشوی مبهوت ومات

روستاهانامشان گفل دگرباشدچهش   روستای دیگرش سیبن بودقدری به پیش 

بازبرگردیم اکنون ما بسمت دست راست     بنگریم این نقشه وطومارما تادرکجاست

لیاول علیا رسیدیم بسکه خوش منظراست    بقعه ای پائین ترازاونام آن گماور استسمت مشرق روستا ئی هست نامش سوسف است :  بقعه ای بامعجزاست نام آن هم یوسف است

اندرآنجاعالمی مشهوروبس عالی مقام    شیخ محمدعلی بودی که بودی نیک نام

شهرتش خورگامی وتحصیل درشاه نجف    بسکه عالم بودی نزدش آمدی ازهرطرف

چون جلوترمیروی ماشمیان باشدبدان    چشمه هایش آب صاف وباصفا ای دوستان

سبزه زارهست بالاتربودنامش ملوج     چشمه ای باشددرآنجاآب پاکش موج موج

هست چنگش زان ببالاترزمینی باصفا   میروی قدری ببالا می رسی لوطیاسرا

زان ببالاهست جلگه صاف ونامش میانسو    سردسیراست وزتابستان ورانامند کوه

دست چپ داماش باشدسمت مغرب معدن است : پس جیرنده میروی به به چه جای دیدن است

آن طرف فاراب باشدسمت قزوین می رود    هرکس زین ره بپویدشادوخوش بین میرود

بازبرگردیم عقب گردای عزیزم گوش کن      چشمه ای باشدکلورچاک آب پاکش نوش کن

هفت چشمه هست درمخشرجه جائی خرم است     واقعابیمارهارافصل گرمامرحم است

روبرودرسمت مشرق لیاشگل ای نوربصر   توی دره روستائی هست نامش بره سر

گرگذر کردی سوی ده  براسر                      سپس توصیف بنمایش سراسر

هست یک رودخانه آنجاآب آن طغیان کند      گاه گاهی دربهاران بعضی جاویران کند

 


 

هست صیقلده ودوسالده محل نزدیک هم   ای برادرگوش ده شرحی دهم دمبدم

درچلوانسرادرختی هست ازاوخون میچکد    ازدرختان دیگردانیدمعجون میچکد  

ازسه پستانک ببالاروستای کشکش است   مردمانش گله داروسرزمینی دلخوش است

باز برگرد ازبره سرمی روی پشته کلا       زین طرف ناش است گویم تاکه گردی آشنا

دست چپ روآسیابرک چون به آن ده می رسی: وان ببالاروستائی هست نوده می رسی

این طرف اسطلخکوه باشد که اندرپیش هست     گردنه باشددرآنجاماندنش تشویش هست

هیچ جائی چون گلنگش باصفا نیست             ازآن بهتردگرآب هوا نیست

درشمالش روکه برشاه شهیدان می رسی    راه خوب است ای عزیزم روکه آسان می رسی

ای عزیزم سیربنما زین سفرعالمی      رودیلمان جایگاه پادشاه دیلمی

بین دلیمانش دلیمانی چه شد           آن عزیزمصروکنعانی چه شد

بازگویم برتوجانا دان من ازغهدجدید   هست امیدم بعدازاین باشی عزیزم روسفید

زلزله ویران نمود آن روستاهای قدیم     درزمانه جای بستان میشودجای قدیم

گرچه اندرزلزله بس تیره وتاریک شد    بعدازآنش چهارمحل آمد بهم نزذیک شد

چهارمحله نام کردند ای عزیزم گوش کن    شربت وشیرینی وآب گوارا نوش کن

روستاها گشت شهری دلربا                     ای عزیزم کن توکل برخدا

 منبع:ازدفترخاطرات سراینده:

مرحوم عبدالوهاب کاظمی سرملی

روحش شادویادش گزامی باد
::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 7 بهمن 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh
دوست دارم در مورد همه چیز فکر کنم:

درباره کلبه متروک وسط باغ

درباره رودی که تبدیل شده به یک جاده

درباره چوبانی که برّهاش را در کوهها گم کرده است

درباره حسرت پیر زن بیمار به امام زاده بالای تپّه

درباره کارگری را که دوست دارد مرخصی با حقوق بگیرد

درباره خودم که چقدر بی فکرمhttp://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/88162.jpg


       http://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/88163.jpg


::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 6 آبان 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh

    .http://9pic.ir/images/7gxlhwf161xp7tn0zh24.jpg

                                       من این شعرو خیلی دوست دارم


::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 2 آبان 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh
.http://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/84710.jpg
       
                                             حفظ جنگل ها
به   نام آن كه هستي را بنا كرد                            بشر را با طبيعت   آشنا   كرد
پديد آورد دشت و كوهساران                                 فرو باريد بر آن برف و باران
زمين را داد پوشش از گياهان                             شود محفوظ از سيلاب وطوفان
ز خاك آورد بستان و چمن را                               ز دشتان گل،ز كوهستان گون را 
نمايان  گشت جنگل هاي   زيبا                           به   انواع   درختان   شد    مهيا
به   حول قوه مولاي  حكمت                               كه   مأوا گشت آهوي خطن را
ز كوهستان بخواند كبك خوشخوان                       ز جنگل ها   بماند    شير غران
خورد رزق از طبيعت چارپايان                             كه روزي  آورد  از  بهر  انسان
تمام    اين       نظام    آفرينش                          ز  بهر آدمي  آمد  به    جوشش
چو هستي را صفا بخشيد خالق                        حفاظت  را  سپردش  بر خلايق
بيا اي هموطن با هم بجوشيم                          براي  حفظ  جنگل ها بكوشيم
مراتع را نگهداري است بر ما                              ز مأموران آن ياري است بر ما
گون آن بوته سر سخت و خارا                             حفاظت  مي نمايد  خاك  ما را
بپرهيزيم از قطع درختان                                   ز تخريب  گون ها  و گياهان
ز تخريب گون ها و مراتع                                  شود برخوردمان برخورد قاطع
هر آنكس كه مراتع را براند                                 نبايد خويش را   انسان   بداند
مراتع پوشش روي زمين است                           كه در سيلاب و طوفان آهنين است
به جنگل ها فرود آري،تبر را                              نخواهي شد ز كردارت   مبرا
حفاظت كن عزيزم تا تواني                               از اين سرمايه هاي جاوداني
كرمي با دل و اخلاص و ايمان                            حمايت مي كند از مرتعداران
 
                                                           


::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 24 مهر 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh

http://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/84632.jpg


برگ افتاده چه حالي دارد


اولش بغض زمين بود ورنگ مهتابي ماهودرختي كه در خواب ابد بود هنوز
بر تنش برگ نبود،شاخه اش سبز نبود
لانه گنجشكي،روي آن هيچ نبود و كلاغي
بر سر شاخه آن،در مي آورد اداي عقاب
و صدا مي زد جوجه هايش را،مثل عقاب
باد پائيزي به طراري او،از ته دل مي خنديد
سفري مي كرد خورشيد،به آن سوي خدا
وخدا خواب نبود،در دلش آه نبود
اولش بغض زمين بود ورنگ مهتابي ماه
دل تاريك يك كوچه باريك وپر پروانه به باد
لب خاموش يك جام ودل بي تاب نگار
و درختي كه در خواب ابد بود هنوز
برگ هايش همه از شاخه افتاده زمين
برگ،تا بر سر يك شاخه سبز است ،برگ است
وقتي افتاد زمين ،واي چه حالي دارد!
مي دود در كوچه ها،پس كوچه ها
پي ولگردي باد،پي بي نامي ونام
مي شود بازيچه دست خزان
التماسي مي كند بر عابران
زير پا مي رود ومي سوزد
خش خشي مي كند و مي گريد
ديگر از برگ ندارد برگي،آشيانش ندارد گرمي
برگ تا بر سر يك  شاخه سبز است ،برگ است
وقتي افتاد زمين،واي چه حالي دارد
اولش بغض زمين بود و رنگ مهتابي ماه
و درختي كه در خواب ابد بود هنوز

 برگرفته از مجموعه شعر:دست هاي آفتابي اثر م.ش.فنايي::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 23 مهر 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh

 دلت میخواهد تمام راه را پیاده بروی ، گاهی می بایستی این همه زیبایی را درخودت جا دهی میشود کوهها ،آبشار ،جنگل وتمام سبزینه کوهستان رادراین تن خسته و رنجور هضم کرد و جای داد. می گویند اینجا شگفت انگیزترین روستای منطقه خورگام است و این شگفتی بزرگترین وسوسه ای بود تا ما خویش را دریک راه سحرآمیز بیابیم یا شاید آنجارا گم کنیم و چه گم شدن لذت بخشی!!!

شیرکده در ابتدا یک واژه بود . واژه ای که درباره آن ساعت ها می توان شنید ونوشت و بسیاری هم درمعانی آن سخن ها گفته اند که ما از این همه می گذریم ودوباره به سایه سار درختان و جاده پرفراز و نشیب آن خواهیم گذشت. پس از عبور از جنگل وکوهها درآغوش کوهستان نگینی سرسبز می بینی سرشار از طراوت زندگی ، بکر، حاصلخیز که روح را پر میکند از انرژی . دامنه کوه و تپه روستا را در آغوش خویش جای داده اند.

 

ابهتی وصف ناپذیر دارد واستواری کوهها مردمان را سخت کوش کرده چرا که آنها نیز همچون کوه پرصلابت و صبورندهنگام زمستان محافل مهمانی برپا می شد ودرآن جز صمیمیت و نقل وقول زیبا و دلنشین چیزی نمی توان یافت . اهالی این دیار از جنس مهربانی اندوبه تمام معنی نور در چشمانشان می درخشد مردم این سامان گنجینه ای از فولکلور ناب و مثل های پر معنی اند . باید نشست و شنید باید دل وجان داد به آن تاریخ دوران کهن !!!

 

راستی یادم رفته که بگویم شیرکده یکی از روستاهای شهرستان رودبار زیتون است که در بخش خورگام ودر قدیم جزء دیلمان بوده است. می گویند این روستا قدمتی چند هزار ساله دارد و ساکنان اولیه آن قومی بنام آمارد وهمین طور نقل شده است. در ادوار گذشته این روستا محله هایی با اسامی کرد محله و شیخ محله داشت که در باب وجه تسمیه آنها نظرهای مختلفی بیان میشد. بگذریم... حالا دیگر سنگ، گل و چوب که از مصالح اساسی در ساخت خانه ها بودند جایشان را به سیمان ، آجر وآهن داده اند و دل آدمی از این جایگزینی می گیرد.

 

کوههای بلند و جنگلی پیرامون این روستا با خانه های متمرکزو بیشتر دو طبقه چیدمانی برای یک تابلو خوش آب و رنگ هستند که تمام مکاتب هنری از توصیف زیبایی آن عاجز می مانند. حالا وسط این تابلو خطی آبی بکشید که یک دم سر ایستادن ندارد به آن آبشار ( آب تاجانی) می گویند

 

این آب خروشان از دل صخره وکوههای بالادست سرچشمه میگیرد و به خاطر سرسبز بودن درست به همین دلیل مشاغل دامداری و کشاورزی در اینجا رونق بسیار خوبی داشتند مردمان این آبادی خیلی اصیل اند وبیشتر بانوان این وادی از لباسهای محلی همچون " تومان " که نوعی دامن چین دار است و پیرهن که پیراهنی بلند و رنگارنگ به نقش گل استفاده می کنند و مندیل هم پوششی روی سرشان می باشد .

 

اهالی روستا یا مسافرانی که اهل نیازند در گوشه دیگری از این آبادی رو به سوی امامزاده حمزه و موسی (ع) می آورند . امامزاده که در 500 متری روستا زیرآسمون نیلگون آرمیده است این بقعه دو شخص نیک اندیش از نوادگان امام موسی کاظم (ع) بوده که جان خود را از دست دشمنان رهانیده و به این مکان کوچ کرده اند. این سادات درهمان جا رخت از هستی بربسته وبه دیدار معبود شتافته اند.

 

حدود نه قرن تا حالا اهالی آیینه دل راز خویش را در این مکان نجوا می کنند و در ادوار گذشته این بقعه متبرکه سردخانه هم داشته است و چند دهه هم میشود که این حرم با یاری اهالی و همدلی دیگر زوار و خیرین بازسازی شده است و اما به غیر از این آرامگاه ، مسجد قدیمی و چشمه و ییلاق ها ی ( زرکابند ، دل تاوی) نیز دیگر مکانهای تاریخی وگردشگری این روستا هستند. مرقد مطهر امامزادگان حمزه و موسی در قسمت شرقی روستا واقع گردیده که زیارتگاه روستاهای ویشان ، برارود می باشد و همچنین مراسمات مذهبی روستا نیز درکنار حرم مطهر امام زاده برگذار میگردد.

 

در سرزمین دیلمان و مناطق خورگام کسانی که متولی امامزاده یا خادم مساجد بودند به آنها شیخ میگفتند منجمله از این شیخ ها شخصی به اسم شیخ میرزا بابا بود این مرحوم والا مقام از بزرگان طایفه شیخ ها وجداعلا کاظمی های محل بوده است که در دوران احمد شاه می زیسته که از این شخص روایت است که بنده حقیر درتمام طول عمر مشغول عبادت و خدام بقعه و مسجد محل بودم ودر نوحه سرایی و مطالعه کتب سماوی تبحر زیادی داشته اند و ایشان اشاره به ظهور منجی آخرالزمان از نسل پیامبر (ص) و پیروی از 124 هزار پیامبر که در کتب ادیان الهی آمده از نکات قابل توجه ایشان بوده است این شخص مردی مومن، متدین و جلیل القدر بوده که اشخاص هر سوال شرعی داشتند از ایشان می پرسیدند و جواب آنها را به طور واضح می دادند

ولی حتماً باید سراغ آن قبرش را بگیری که قبر معمولی و سنگ رویش از جنس مرمر است که در کف ایوان بقعه رو به قبله آرمیده است. همه چیز امام زاده معمولی است و نمای ساختمان هم  ساده وچند سالی میشود درستش کرده اند

این روستا در بیشتر زمانها زیر پوشش از مه قرار گرفته و از نظر طبیعی دره ها و کوهپایه ای آن پوشیده از گلها و گیاهان جنگلی و مرتعی است. و قسمت جنوبی روستا راهی به سمت ییلاق زیبا و بکر برگ سر ، سلکنار، کاکو و....منتهی میشود.

 براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن روستای شیرکده دارای 59 خانوار و جمعیتی در حدود 242 نفر بوده است درضمن میوه هایی مانند گردو ، سیب ، به و گلابی خوان نعمت آبادی بودند . زنبورداری هم رایج بود و عسلش شیرین و شهره این دیار بوده و علاوه بر اینها هنرهای دیگری هم داشتند که ره آوردی زیبنده برای مسافران تازه وارد بوده است . در  ازمنه کهن یکی ازچند دژقوم آمارد هم گفته میشد .

 

بهار و تابستانی معتدل و مطبوع دارد که می توان رفت و رها شد در زیبایی و طراوت سحرانگیزش .....  وبا توجه به ارتفاع بالا, پاییزی سرد و برف سنگین زمستان را به همراه دارد که این امر سفر به این روستا را دشوار خواهد کرد حتی گاهی اوقات کولاک و بوران نفس جاده را هم بند می آورد. شیرکده به عنوان یک دهکده توریستی و هدف گردشگری در بخش خورگام می باشد که هرسال میزبان چند صد نفر از طبیعت دوستان است اما نسبت به زیبایی و بکر بودن آن ، این آمار در انتظار اضافه شدن است.::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 21 مهر 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh
 http://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/88143.jpg

::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 21 مهر 1391 |
من نويسنده و مدير اين سايت کمال تشکر رو از شما بازديد کنندگان عزيز را دارم اميدوارم که تونسته باشم رضايت شما عزيزان رو براورده کنم . از همه شما عزيزان بابت نظرات گرمتون ممنون بازم منتظر نظرات گرمتون هستم