نوشته شده توسط : shirkadeh
ازکوهستان عمارلو قدیم بگویم اندکی

گشت تصمیم براین ای دوستان مهربان    شمه ای زوصاف کوهستان نویسم بهرتان

من زکوهستان عمارلوبگویم اندکی             گرچه اوصافش نمیدانم زصدهامن یکی

ای برادرنقشه ییلاق بنمایم بیان               تابخوانی وصف اورا وبگردی شادمان

 


ابتداازحشمت آباد وانگهی رسدبه شیرکده            واز هر وادی دگر دل برده این ده


بعد ازآن چمل وانگه میرسد تابرارود               میوهاسرشارازسیب وبه وز امبرود

درمیان رودخانه چندعددازآسیا                 یعدازآنش لیاول سفلی بود یک روستا

گذرکن ازجلالده تاببینی ده مارا                ببینی   لطف   بسیار   خدا  زا

دست چپ سرمل رسی دان سه محل آنجا بود : لات محله سرمل پائین  وهم بالابود

بعد ازآن هست طالکوه  ووانگهی پس طالکو : حاکمی درآن زمان بودی تقی باروتکو

عالمی درطالکو ه نامش بودی آشیخ حبیب :  شهرتش خورگامی وبرمردمان یاروطبیب

بالاترازطالکوه یک بقعه ای آنجاستی       نام اوشاه نرگس معروف به شاه نرگسی

دست چپ ازگردویشه تارسی برسرمات      بقعه ای زان سرزمین باشدشوی مبهوت ومات

روستاهانامشان گفل دگرباشدچهش   روستای دیگرش سیبن بودقدری به پیش 

بازبرگردیم اکنون ما بسمت دست راست     بنگریم این نقشه وطومارما تادرکجاست

لیاول علیا رسیدیم بسکه خوش منظراست    بقعه ای پائین ترازاونام آن گماور استسمت مشرق روستا ئی هست نامش سوسف است :  بقعه ای بامعجزاست نام آن هم یوسف است

اندرآنجاعالمی مشهوروبس عالی مقام    شیخ محمدعلی بودی که بودی نیک نام

شهرتش خورگامی وتحصیل درشاه نجف    بسکه عالم بودی نزدش آمدی ازهرطرف

چون جلوترمیروی ماشمیان باشدبدان    چشمه هایش آب صاف وباصفا ای دوستان

سبزه زارهست بالاتربودنامش ملوج     چشمه ای باشددرآنجاآب پاکش موج موج

هست چنگش زان ببالاترزمینی باصفا   میروی قدری ببالا می رسی لوطیاسرا

زان ببالاهست جلگه صاف ونامش میانسو    سردسیراست وزتابستان ورانامند کوه

دست چپ داماش باشدسمت مغرب معدن است : پس جیرنده میروی به به چه جای دیدن است

آن طرف فاراب باشدسمت قزوین می رود    هرکس زین ره بپویدشادوخوش بین میرود

بازبرگردیم عقب گردای عزیزم گوش کن      چشمه ای باشدکلورچاک آب پاکش نوش کن

هفت چشمه هست درمخشرجه جائی خرم است     واقعابیمارهارافصل گرمامرحم است

روبرودرسمت مشرق لیاشگل ای نوربصر   توی دره روستائی هست نامش بره سر

گرگذر کردی سوی ده  براسر                      سپس توصیف بنمایش سراسر

هست یک رودخانه آنجاآب آن طغیان کند      گاه گاهی دربهاران بعضی جاویران کند

 


 

هست صیقلده ودوسالده محل نزدیک هم   ای برادرگوش ده شرحی دهم دمبدم

درچلوانسرادرختی هست ازاوخون میچکد    ازدرختان دیگردانیدمعجون میچکد  

ازسه پستانک ببالاروستای کشکش است   مردمانش گله داروسرزمینی دلخوش است

باز برگرد ازبره سرمی روی پشته کلا       زین طرف ناش است گویم تاکه گردی آشنا

دست چپ روآسیابرک چون به آن ده می رسی: وان ببالاروستائی هست نوده می رسی

این طرف اسطلخکوه باشد که اندرپیش هست     گردنه باشددرآنجاماندنش تشویش هست

هیچ جائی چون گلنگش باصفا نیست             ازآن بهتردگرآب هوا نیست

درشمالش روکه برشاه شهیدان می رسی    راه خوب است ای عزیزم روکه آسان می رسی

ای عزیزم سیربنما زین سفرعالمی      رودیلمان جایگاه پادشاه دیلمی

بین دلیمانش دلیمانی چه شد           آن عزیزمصروکنعانی چه شد

بازگویم برتوجانا دان من ازغهدجدید   هست امیدم بعدازاین باشی عزیزم روسفید

زلزله ویران نمود آن روستاهای قدیم     درزمانه جای بستان میشودجای قدیم

گرچه اندرزلزله بس تیره وتاریک شد    بعدازآنش چهارمحل آمد بهم نزذیک شد

چهارمحله نام کردند ای عزیزم گوش کن    شربت وشیرینی وآب گوارا نوش کن

روستاها گشت شهری دلربا                     ای عزیزم کن توکل برخدا

 منبع:ازدفترخاطرات سراینده:

مرحوم عبدالوهاب کاظمی سرملی

روحش شادویادش گزامی باد
::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 7 بهمن 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh
دوست دارم در مورد همه چیز فکر کنم:

درباره کلبه متروک وسط باغ

درباره رودی که تبدیل شده به یک جاده

درباره چوبانی که برّهاش را در کوهها گم کرده است

درباره حسرت پیر زن بیمار به امام زاده بالای تپّه

درباره کارگری را که دوست دارد مرخصی با حقوق بگیرد

درباره خودم که چقدر بی فکرمhttp://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/88162.jpg


       http://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/88163.jpg


::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 6 آبان 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh

    .http://9pic.ir/images/7gxlhwf161xp7tn0zh24.jpg

                                       من این شعرو خیلی دوست دارم


::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 2 آبان 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh
.http://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/84710.jpg
       
                                             حفظ جنگل ها
به   نام آن كه هستي را بنا كرد                            بشر را با طبيعت   آشنا   كرد
پديد آورد دشت و كوهساران                                 فرو باريد بر آن برف و باران
زمين را داد پوشش از گياهان                             شود محفوظ از سيلاب وطوفان
ز خاك آورد بستان و چمن را                               ز دشتان گل،ز كوهستان گون را 
نمايان  گشت جنگل هاي   زيبا                           به   انواع   درختان   شد    مهيا
به   حول قوه مولاي  حكمت                               كه   مأوا گشت آهوي خطن را
ز كوهستان بخواند كبك خوشخوان                       ز جنگل ها   بماند    شير غران
خورد رزق از طبيعت چارپايان                             كه روزي  آورد  از  بهر  انسان
تمام    اين       نظام    آفرينش                          ز  بهر آدمي  آمد  به    جوشش
چو هستي را صفا بخشيد خالق                        حفاظت  را  سپردش  بر خلايق
بيا اي هموطن با هم بجوشيم                          براي  حفظ  جنگل ها بكوشيم
مراتع را نگهداري است بر ما                              ز مأموران آن ياري است بر ما
گون آن بوته سر سخت و خارا                             حفاظت  مي نمايد  خاك  ما را
بپرهيزيم از قطع درختان                                   ز تخريب  گون ها  و گياهان
ز تخريب گون ها و مراتع                                  شود برخوردمان برخورد قاطع
هر آنكس كه مراتع را براند                                 نبايد خويش را   انسان   بداند
مراتع پوشش روي زمين است                           كه در سيلاب و طوفان آهنين است
به جنگل ها فرود آري،تبر را                              نخواهي شد ز كردارت   مبرا
حفاظت كن عزيزم تا تواني                               از اين سرمايه هاي جاوداني
كرمي با دل و اخلاص و ايمان                            حمايت مي كند از مرتعداران
 
                                                           


::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 24 مهر 1391 |
نوشته شده توسط : shirkadeh

http://www.samenblog.com/uploads/s/shirkadhe/84632.jpg


برگ افتاده چه حالي دارد


اولش بغض زمين بود ورنگ مهتابي ماهودرختي كه در خواب ابد بود هنوز
بر تنش برگ نبود،شاخه اش سبز نبود
لانه گنجشكي،روي آن هيچ نبود و كلاغي
بر سر شاخه آن،در مي آورد اداي عقاب
و صدا مي زد جوجه هايش را،مثل عقاب
باد پائيزي به طراري او،از ته دل مي خنديد
سفري مي كرد خورشيد،به آن سوي خدا
وخدا خواب نبود،در دلش آه نبود
اولش بغض زمين بود ورنگ مهتابي ماه
دل تاريك يك كوچه باريك وپر پروانه به باد
لب خاموش يك جام ودل بي تاب نگار
و درختي كه در خواب ابد بود هنوز
برگ هايش همه از شاخه افتاده زمين
برگ،تا بر سر يك شاخه سبز است ،برگ است
وقتي افتاد زمين ،واي چه حالي دارد!
مي دود در كوچه ها،پس كوچه ها
پي ولگردي باد،پي بي نامي ونام
مي شود بازيچه دست خزان
التماسي مي كند بر عابران
زير پا مي رود ومي سوزد
خش خشي مي كند و مي گريد
ديگر از برگ ندارد برگي،آشيانش ندارد گرمي
برگ تا بر سر يك  شاخه سبز است ،برگ است
وقتي افتاد زمين،واي چه حالي دارد
اولش بغض زمين بود و رنگ مهتابي ماه
و درختي كه در خواب ابد بود هنوز

 برگرفته از مجموعه شعر:دست هاي آفتابي اثر م.ش.فنايي::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 23 مهر 1391 |
من نويسنده و مدير اين سايت کمال تشکر رو از شما بازديد کنندگان عزيز را دارم اميدوارم که تونسته باشم رضايت شما عزيزان رو براورده کنم . از همه شما عزيزان بابت نظرات گرمتون ممنون بازم منتظر نظرات گرمتون هستم