X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد
یورو و دلار paypal

روستای شیرکده - ازکوهستان عمارلو قدیم بگویم اندکی
نوشته شده توسط : shirkadeh
ازکوهستان عمارلو قدیم بگویم اندکی

گشت تصمیم براین ای دوستان مهربان    شمه ای زوصاف کوهستان نویسم بهرتان

من زکوهستان عمارلوبگویم اندکی             گرچه اوصافش نمیدانم زصدهامن یکی

ای برادرنقشه ییلاق بنمایم بیان               تابخوانی وصف اورا وبگردی شادمان

 


ابتداازحشمت آباد وانگهی رسدبه شیرکده            واز هر وادی دگر دل برده این ده


بعد ازآن چمل وانگه میرسد تابرارود               میوهاسرشارازسیب وبه وز امبرود

درمیان رودخانه چندعددازآسیا                 یعدازآنش لیاول سفلی بود یک روستا

گذرکن ازجلالده تاببینی ده مارا                ببینی   لطف   بسیار   خدا  زا

دست چپ سرمل رسی دان سه محل آنجا بود : لات محله سرمل پائین  وهم بالابود

بعد ازآن هست طالکوه  ووانگهی پس طالکو : حاکمی درآن زمان بودی تقی باروتکو

عالمی درطالکو ه نامش بودی آشیخ حبیب :  شهرتش خورگامی وبرمردمان یاروطبیب

بالاترازطالکوه یک بقعه ای آنجاستی       نام اوشاه نرگس معروف به شاه نرگسی

دست چپ ازگردویشه تارسی برسرمات      بقعه ای زان سرزمین باشدشوی مبهوت ومات

روستاهانامشان گفل دگرباشدچهش   روستای دیگرش سیبن بودقدری به پیش 

بازبرگردیم اکنون ما بسمت دست راست     بنگریم این نقشه وطومارما تادرکجاست

لیاول علیا رسیدیم بسکه خوش منظراست    بقعه ای پائین ترازاونام آن گماور استسمت مشرق روستا ئی هست نامش سوسف است :  بقعه ای بامعجزاست نام آن هم یوسف است

اندرآنجاعالمی مشهوروبس عالی مقام    شیخ محمدعلی بودی که بودی نیک نام

شهرتش خورگامی وتحصیل درشاه نجف    بسکه عالم بودی نزدش آمدی ازهرطرف

چون جلوترمیروی ماشمیان باشدبدان    چشمه هایش آب صاف وباصفا ای دوستان

سبزه زارهست بالاتربودنامش ملوج     چشمه ای باشددرآنجاآب پاکش موج موج

هست چنگش زان ببالاترزمینی باصفا   میروی قدری ببالا می رسی لوطیاسرا

زان ببالاهست جلگه صاف ونامش میانسو    سردسیراست وزتابستان ورانامند کوه

دست چپ داماش باشدسمت مغرب معدن است : پس جیرنده میروی به به چه جای دیدن است

آن طرف فاراب باشدسمت قزوین می رود    هرکس زین ره بپویدشادوخوش بین میرود

بازبرگردیم عقب گردای عزیزم گوش کن      چشمه ای باشدکلورچاک آب پاکش نوش کن

هفت چشمه هست درمخشرجه جائی خرم است     واقعابیمارهارافصل گرمامرحم است

روبرودرسمت مشرق لیاشگل ای نوربصر   توی دره روستائی هست نامش بره سر

گرگذر کردی سوی ده  براسر                      سپس توصیف بنمایش سراسر

هست یک رودخانه آنجاآب آن طغیان کند      گاه گاهی دربهاران بعضی جاویران کند

 


 

هست صیقلده ودوسالده محل نزدیک هم   ای برادرگوش ده شرحی دهم دمبدم

درچلوانسرادرختی هست ازاوخون میچکد    ازدرختان دیگردانیدمعجون میچکد  

ازسه پستانک ببالاروستای کشکش است   مردمانش گله داروسرزمینی دلخوش است

باز برگرد ازبره سرمی روی پشته کلا       زین طرف ناش است گویم تاکه گردی آشنا

دست چپ روآسیابرک چون به آن ده می رسی: وان ببالاروستائی هست نوده می رسی

این طرف اسطلخکوه باشد که اندرپیش هست     گردنه باشددرآنجاماندنش تشویش هست

هیچ جائی چون گلنگش باصفا نیست             ازآن بهتردگرآب هوا نیست

درشمالش روکه برشاه شهیدان می رسی    راه خوب است ای عزیزم روکه آسان می رسی

ای عزیزم سیربنما زین سفرعالمی      رودیلمان جایگاه پادشاه دیلمی

بین دلیمانش دلیمانی چه شد           آن عزیزمصروکنعانی چه شد

بازگویم برتوجانا دان من ازغهدجدید   هست امیدم بعدازاین باشی عزیزم روسفید

زلزله ویران نمود آن روستاهای قدیم     درزمانه جای بستان میشودجای قدیم

گرچه اندرزلزله بس تیره وتاریک شد    بعدازآنش چهارمحل آمد بهم نزذیک شد

چهارمحله نام کردند ای عزیزم گوش کن    شربت وشیرینی وآب گوارا نوش کن

روستاها گشت شهری دلربا                     ای عزیزم کن توکل برخدا

 منبع:ازدفترخاطرات سراینده:

مرحوم عبدالوهاب کاظمی سرملی

روحش شادویادش گزامی باد
::برچسب ها:
تاريخ انتشار : 7 بهمن 1391 |
من نويسنده و مدير اين سايت کمال تشکر رو از شما بازديد کنندگان عزيز را دارم اميدوارم که تونسته باشم رضايت شما عزيزان رو براورده کنم . از همه شما عزيزان بابت نظرات گرمتون ممنون بازم منتظر نظرات گرمتون هستم